Faipar, LI. évf. 3. szám

 

Az újság teljes anyaga .pdf formátumban

 

 

Tartalomjegyzék:

 

Az „Erdő-Fa Kutatási Program”

Führer E., Horváth B., Járó Z., Marosi Gy., Solymos R.: A nemzeti erdővagyon minőségi és mennyiségi fejlesztése

Németh J., Szabadhegyi Gy., Kovácsvölgyi G.: LVL (Laminated Veneer Lumber) típusú, furnér alapú, szerkezeti célú anyagok előállítása hazai kitermelésből származó nyár klónok alapanyagbázisán

Kovács Zs.: Kültéri bútorcsalád előállítása tömörfából (akácból), technoló­giai, szerkezet- és formatervezési kér­dések megoldása. Beltéri termékek (parketta, bútor) fejlesztése hazai fa­anyag bázison

Boronkai L.: Ökológiai mérleg készítése faipari termékekre

Szántó D., Winkler A., Nagy J.: Farostlemezek óriásfűből

Gerencsér K.: A természetes fa vágása lézerrel. I. rész

Csanády V.: A sík- és hegyvidéki erdei fenyő főbb fizikai paramétereinek többváltozós regressziója

A Mohácsi Farostlemezgyár Rt. porelszívó rendszerének korszerűsítése

XIII. Ligno Novum – XII. Wood Tech Faipari szakkiállítások

FATE közgyűlés

Faalapú kompozitok fejlesztési irányai

A lombosfa kutatás és felhasználás kérdései Európában

Rövid hírek

Szakképzési és Továbbképzési Központ az Egyetem Faipari Mérnöki Karán

A szerkesztő oldala

 

 

 

 

Az „ERDŐ-FA KUTATÁSI PROGRAM” bemutatása, célkitűzései

Molnár Sándor

 

A NyME Faipari Mérnöki Kar a együttműködve az Erdészeti Tudományos Intézettel és további 18 erdészeti és faipari vállalkozással a 2001. évben a „A nemzeti erdővagyon minőségi fej­lesztésének és bővítésének valamint a fahasznosítás korszerű-síté­­nek programja” (röviden Erdő-Fa program) címmel pályá-zatot nyert a Széchenyi tervhez kapcsolódó Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programban. A nagy léptékű munka első felét sike-resen elvégeztük és e lap hasábjain az értékesebb eredményeket szeret­nénk bemutat­ni. Bevezetőül ismertetjük főbb célkitűzé-seinket.

A 21. évszázadban a tartamos, fenntartható erdőgazdálkodás feltételei között a magyar nemzetgazdaság egyik stratégiai fela-data lesz a környezetbarát faanyag felhasználásának növelése. Ez az erdővagyon minőségi fejlesztésével, a mezőgazdaságilag nem hasznosított területek erdősítésével, és a korszerű fafeldolgozás megszervezésével válik megoldhatóvá. Ezért a projekt alapvető célja, hogy tudományos alapokat és korszerű megoldásokat nyújtson az alábbi erdészeti- faipari feladatok végrehajtásához:

·       A nemzeti erdővagyon tartamos fenntartása és minőségi fejlesztése (intenzív fejlesztés).

·       A nemzeti erdővagyon bővítése a mezőgazdaságilag rentá-bilisan nem hasznosított fölterületek erdősítésével (extenzív fejlesztés).

·       A meglévő és a fejlesztés révén rendelkezésre álló faanyag komplex és minőségi feldolgozása hasznos termékekké, ezen belül új módszerek, eszközök és technológiák kidolgozása a kevésbé értékes sarangolt  fa és a minőségi hengeres fa optimális hasznosítására.

·       Az erdővagyon és fafeldolgozás fejlesztésének integrálása a vidékfejlesztés programjába.

Az integrált „Erdő-Fa” kutatási programot megvalósító konzorciumhoz a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mér-nöki Karának szervezésében csatlakoztak az alapvető erdészeti és faipari kutatóhelyek, valamint az erdőgazdálkodás és a faipar szakmailag közvetlenül érdekelt 18 vállalkozása. A program az erdőt és az erdők fatermését ökológiai és gazdasági vonatkozá-sokban szerves egységként kezeli. Eredményei egy nagy jelentő-ségű minőségi fejlesztés szakmai alapjait képezik az erdő- és fagazdaságban, továbbá a kutatóhelyeken (szellemi vagyon növe-kedése, infrastruk­túra fejlődése), valamint a projektben résztvevő társaságoknál (az eszközök sokoldalú hasznosítása, új módszerek technológiák, fatermékek).